De makkelijk te begrijpen text:

Retourneren
Bedenktijd/retour
Het kan wel eens voorkomen dat u een bestelling retour wilt sturen. Wellicht omdat het product toch niet bevalt of misschien is er een andere reden is waarom u de bestelling toch niet zou willen hebben. Wat de reden ook is, u heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.

U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa €7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@GlowBeautyenLounge.nl of via de chat. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is. Zodra wij een product in goede staat hebben ontvangen, maken wij dezelfde dag nog het geld terug over.

Product ruilen?
Wilt u uw product ruilen? Dat is helemaal geen probleem. U kunt hiervoor contact opnemen met info@GlowBeautyenLounge.nl of de chat. Wel draagt u zelf de kosten voor terugzending van het product. Zodra wij een product retour hebben ontvangen, verzenden wij diezelfde dag nog het te ruilen product.

Ik heb een verkeerd bezorgadres doorgegeven!
Per ongeluk een verkeerd bezorgadres doorgegeven? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We proberen dan de bestelling nog voor u te wijzigen.

Levertijd & verzendkosten
Wij doen zorgvuldig ons best de bestelling zo spoedig mogelijk bij u af te leveren. Bestellingen die op werkdagen vóór 14.00 worden gedaan, proberen wij dezelfde dag nog te verzenden. Niet altijd lukt het ons echter om dit na te komen, soms zijn producten niet voorradig en dan kan de levering van uw bestelling iets langer duren. Mochten wij om wat voor reden dan ook deze levertijd niet halen, dan brengen wij u hier natuurlijk zo spoedig mogelijk van op de hoogte.

De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten bedragen:

€ 8,46 voor bestellingen tot € 50,- en € 14,51 voor België en Duitsland tot € 100,-
Gratis voor bestellingen vanaf € 50,- voor levering in Nederland, € 100,- voor België en Duitsland

Levering verloopt via de postbode of pakketbezorger van DPD, PostNL of onze eigen koeriers. Over het algemeen zal de aflevering de eerstvolgende werkdag tussen 9:00 en 18:00 plaatsvinden. Helaas kunnen wij het moment van aflevering niet garanderen.

Contact
Wij doen ons uiterste best voor u als klant. Daar hoort bij dat u ons eenvoudig kunt contacteren. Mocht u vragen hebben over het een of ander dan kunt u ons bereiken middels de volgende gegevens:

Glow Beauty en Lounge
Mail: info@GlowBeautyenLounge.nl of de chat
De handelsnaam van ons bedrijf is: Glow Beauty en Lounge
Onze domeinnaam is www.GlowBeautyenLounge.nl
Ons vestigingsadres:
Pastoor Van Haarenstraat 17
5464 VD Veghel
Telefoonnummer: 0643126063
KVK: 80585914

Garantie & Klachten
Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie, vervanging, of andere oplossing die we samen met u bespreken. Zodra u ons laat weten dat u gebruik wil maken van garantie, zorgen wij dat er zo snel mogelijk (binnen enkele dagen) in overleg met u een alternatief word gevonden.

Klachten
Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@GlowBeautyenLounge.nl of contact op te nemen via de chat. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie. Wij doen ons uiterste best om klachten zo snel mogelijk (binnen enkele dagen) af te handelen.

De tekst die er van onze advocaat moest staan:
ALGEMENE VOORWAARDEN Glow Beauty en Lounge

Definities

 1. Glow Beauty en Lounge, gevestigd te Veghel onder KvK nr. 80585914.
 2. Klant: degene met wie Glow Beauty en Lounge een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Glow Beauty en Lounge en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.
  Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 5. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Glow Beauty en Lounge.
 6. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 7. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
  Prijzen
 8. Alle prijzen die Glow Beauty en Lounge hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 9. Alle prijzen op die Glow Beauty en Lounge hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Glow Beauty en Lounge te allen tijde wijzigen.
 10. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Glow Beauty en Lounge niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 11. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
  Monsters/modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Glow Beauty en Lounge gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Glow Beauty en Lounge.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Glow Beauty en Lounge zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Glow Beauty en Lounge op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Glow Beauty en Lounge, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Glow Beauty en Lounge te betalen.
  Recht van reclame
 7. Zodra de klant in verzuim is, is Glow Beauty en Lounge gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 8. Glow Beauty en Lounge roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 9. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Glow Beauty en Lounge tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 10. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.
  Herroepingsrecht
 11. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  · het product niet is gebruikt
  · het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
  · het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  · het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
  · de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
  · het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
  · het product geen los tijdschrift of losse krant is
  · het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
  · de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 12. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  o op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  o zodra de consument het eerste product
  o bij een abonnement heeft ontvangen
  o zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
  o zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 13. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@Glow Beauty en Lounge.nl, indien gewenst met behulp van het chatformulier dat via de website van Glow Beauty en Lounge, www.Glow Beauty en Lounge.nl, kan worden gevonden.
 14. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Glow Beauty en Lounge, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 15. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Glow Beauty en Lounge indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
 16. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Glow Beauty en Lounge deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Glow Beauty en Lounge heeft geretourneerd.
  Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. Glow Beauty en Lounge kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Glow Beauty en Lounge heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Glow Beauty en Lounge.
 3. Glow Beauty en Lounge is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Glow Beauty en Lounge te verrekenen met een vordering op Glow Beauty en Lounge.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Glow Beauty en Lounge blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Glow Beauty en Lounge op grond van wat voor met Glow Beauty en Lounge gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Glow Beauty en Lounge zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Glow Beauty en Lounge een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Glow Beauty en Lounge het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.
  Levering
 5. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 6. Levering vindt plaats bij Glow Beauty en Lounge, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 7. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 8. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Glow Beauty en Lounge het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 9. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Glow Beauty en Lounge kan tegenwerpen.
  Levertijd
 10. De door Glow Beauty en Lounge opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 11. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Glow Beauty en Lounge.
 12. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Glow Beauty en Lounge niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Glow Beauty en Lounge niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Glow Beauty en Lounge, bij gebreke waarvan Glow Beauty en Lounge niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
  Bewaring
 3. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 4. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.
  Garantie
 5. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 6. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 7. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
  Ruilen
 8. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  · ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
  · het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
  · het product is nog niet gebruikt
 9. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Glow Beauty en Lounge tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Glow Beauty en Lounge geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Glow Beauty en Lounge geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Glow Beauty en Lounge daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Glow Beauty en Lounge uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Glow Beauty en Lounge in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Glow Beauty en Loungen gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
  Ingebrekestelling
 7. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Glow Beauty en Lounge.
 8. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Glow Beauty en Lounge ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
  Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Glow Beauty en Lounge een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Glow Beauty en Lounge verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Glow Beauty en Lounge

 1. Glow Beauty en Lounge is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Glow Beauty en Lounge aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Glow Beauty en Lounge is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Glow Beauty en Lounge aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
  Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Glow Beauty en Lounge vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Glow Beauty en Lounge toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Glow Beauty en Lounge niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Glow Beauty en Lounge in verzuim is.
 3. Glow Beauty en Lounge heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Glow Beauty en Lounge kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
  Overmacht
 4. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Glow Beauty en Lounge in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Glow Beauty en Lounge kan worden toegerekend in een van de wil van Glow Beauty en Lounge onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Glow Beauty en Lounge kan worden verlangd.
 5. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 6. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Glow Beauty en Lounge 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Glow Beauty en Lounge er weer aan kan voldoen.
 7. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 8. Glow Beauty en Lounge is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
  Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Glow Beauty en Lounge is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Glow Beauty en Lounge zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.
  Overgang van rechten
 5. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Glow Beauty en Lounge.
 6. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
  Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
 7. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 8. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Glow Beauty en Lounge bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
  Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 9. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 10. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Glow Beauty en Lounge is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.